23rd Speedway Motors Southwest Nationals

November 20 - 22, 2020

WestWorld of Scottsdale
16601 N Pima Rd. Scottsdale, AZ 85260

Friday, Nov. 20 - 8:00am to 5:00pm

Saturday, Nov. 21 - 8:00am to 5:00pm

Sunday, Nov. 22 - 8:00am to 3:00pm

23rd Speedway Motors Southwest Nationals

November 20-22, 2020

WestWorld of Scottsdale
16601 N Pima Rd., Scottsdale, AZ 85260

Friday, November 20 - 8:00am to 5:00pm

Saturday, November 21 - 8:00am to 5:00pm

Sunday, November 22 - 8:00am to 3:00pm

Image